Undervisningsopplegg i samfunnsfag

Digni og NLM har utviklet et undervisningsopplegg om global utvikling og bistand over tre skoletimer. Opplegget er tilpasset bruk i Samfunnsfag VG1. Som lærer kan du velge om du bruker hele opplegget, enkelttimer, eller bare komponenter fra timene. Læreplaner/kjøreplan kan lastes ned fra de forskjellige timeoversikten.

Kompetansemål som dekkes

Undervisningsopplegget i sin helhet dekker følgende kompetansemål fra læreplanen for Samfunnsfag:

  • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
  • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling
  • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
  • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda